M. Shiomitsu, Sensei 9th Dan Hanshi (Chief instructor)